•    თქვენი ბიზნესის საჭიროებაზე მორგებული საკრედიტო რესურსები
•    თქვენი განაცხადის  ინდივიდუალური განხილვა
•    გამარტივებული პროცედურები და ოპერატიული მომსახურება

გთავაზობთ  ბიზნესსესხების შემდეგ სახეობებს:

•    საკრედიტო ხაზი
•    ფიქსირებული სესხი
•    ოვერდრაფტი       

ჩვენი ბიზნეს სესხებით თქვენ შეძლებთ:

•    დააფინანსოთ საბრუნავი ან ძირითადი საშუალებები
•    შეიძინოთ უძრავი ქონება
•    განახორციელოთ სარემონტო სამუშაოები
•    დაფაროთ ბიზნესის მიმდინარე ხარჯები
•    გაისტუმროთ სხვა დავალიანებები ან ვალდებულებები

სესხის კალკულატორი