ბანკის საქმიანობის ძირითადი მაჩვენებლების დინამიკა  საბანკო ლიცენზიის მიღების შემდეგ:

ძირითადი მაჩვენებლები (ლარი) H1, 2013 H1, 2014 Q3 2015
აქტივები 15,734,963.00 22,745,317.00 42,093,595.00
სააქციო კაპიტალი 14,864,080.00 14,985,646.00 20,360,528.00
საკრედიტო პორტფელი 5,338,108.00 7,974,303.00 16,194,755.00
დეპოზიტები    829,992.00 7,490,157.00 18,850,281.00

 

ფინანსური მონაცემები

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
   IV კვ.  IVკვ. IVკვ.  IV კვ. IV კვ. IV კვ. IV კვ. IV კვ. IV კვ.
IIIკვ.   IIIკვ.   IIIკვ. IIIკვ.  III კვ. III კვ. III კვ. III კვ. III კვ. III კვ.
II კვ. II კვ.  II კვ.  II კვ.  II კვ.  II კვ. II კვ. II კვ. II კვ.  
I კვ. I კვ.  I კვ. I კვ. I კვ.  I კვ. I კვ. I კვ. I კვ.  

 

აუდიტის დასკვნა

2015
2014