•    ანაბრის თანხის 95%
•    საპროცენტო განაკვეთი -  ანაბარზე დარიცხულ საპროცენტო განაკვეთს დამატებული წლიური 2%
•    სესხის გაცემის საკომისიო - უფასოდ
•    სესხის დაფარვის გრაფიკი - სურვილისამებრ