•    ხელფასის 100%-ის წინასწარ გამოყენების საშუალება
•    ოვერდრაფტის ავტომატური გადაფარვა ხელფასის ჩარიცხვისთანავე
•    საპროცენტო განაკვეთის დარიცხვა მხოლოდ ათვისებულ თანხაზე
•    ოვერდრაფტის დაშვების საკომისიო - უფასო

საპროცენტო განაკვეთი 16%
ოვერდრაფტის მაქსიმალური ოდენობა  ხელფასის 100%
ოვერდრაფტის ვალუტა     ლარი
დაფარვის სიხშირე  ყოველთვიურად
უზრუნველყოფა  არ მოითხოვება

სესხის კალკულარორი